Algemene voorwaarden

 

Algemene huurvoorwaarden De Bonte beleving

 

Toepassing

Deze Algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiewoningen ‘Tuinkamer’, ‘Duinhuis’, ‘Strandtent’ en ‘Boshut’. Adres: Oude Domburgseweg 1, 4356 CA Oostkapelle.

In deze Algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die met ons een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van de vakantiewoning.

Deze Algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle Algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

Van deze Algemene huurvoorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

 

Reservering

 1. Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 21 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.
 2. Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons binnen vijf dagen een bevestiging en een factuur. Indien u binnen tien dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.
 3. Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik.

 

Betaling

 1. Wij verzoeken u om 50% van de huursom binnen 14 dagen na de factuurdatum aan ons over te maken. De andere 50% dient u 14 dagen voor de aankomstdatum aan ons te hebben betaald. Indien uw reservering ligt binnen 14 dagen voor de aankomstdatum dan moet u bij de ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag ineens aan ons overmaken.
 2. De aanbetaling en/of betaling dient u over te maken naar IBAN: NL98RABO0319496309 t.n.v. De Bonte beleving onder vermelding van het factuurnummer.
 3. Met het voldoen van een termijn of de hele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. 
 4. Bij niet-tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

 

Sleutel

 1. De huurder krijgt bij aankomst de sleutel. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel onder zich te houden of te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dat toch doen dan is de huurder een boete verschuldigd van € 500,00 onverminderd de werkelijke kosten. De sleutel van het vakantiehuis wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van ons. Bij verlies, diefstal of enige wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van € 100,00.
 2. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.

 

Annulering

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende regels:
– Aanbetalingen worden bij annulering niet geretourneerd.
– Bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst wordt 25% van de huursom in rekening gebracht.
– Bij annulering tot 28 dagen voor de dag van aankomst wordt 50% van de huursom in rekening gebracht.
– Bij annulering tot 7 dagen voor de dag van aankomst wordt 75% van de huursom in rekening gebracht.
– Bij annulering vanaf 7 dagen tot op de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.
– Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd.
– In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

 

Verblijf

 1. Weekend: vrijdag vanaf 15.00 uur tot maandag 10.00 uur.
 2. Midweek: maandag vanaf 15.00 uur tot vrijdag 10.00 uur.
 3. Week: vrijdag tot vrijdag of maandag tot maandag.

– Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 15.00 uur gebruikmaken van het vakantiehuis. Op de dag van vertrek dient u het vakantiehuis om 10.00 uur te hebben verlaten.
– Het vakantiehuis is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.
– Buiten mag geen open vuur worden toegepast.
– Barbecueën met de aanwezige barbecue is toegestaan. Deze dient bij vertrek schoon achtergelaten te worden.
– Huisdieren meenemen is niet toegestaan.
– De huursom is inclusief eindschoonmaak.
– Het gebruik van gas, water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u hier spaarzaam mee om te gaan.
– De huurder dient zorg te dragen voor afvalscheiding zoals aangegeven op de afvalcontainers.
– Onder- of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.
– Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan op de reservering overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van vijf of zes personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Dit kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst onzerzijds, zonder restitutie van huurgelden. Bij toestemming voor een extra persoon wordt een toeslag gerekend van € 15,00 per persoon per nacht.
– Het verplaatsen van kasten, geluids- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de binneninventaris – behalve serviesgoed, glazen en bestek voor uw maaltijd buiten – is uitdrukkelijk niet toegestaan.
– De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van de overeengekomen periode.

 

Aansprakelijkheid / schade / klachten

 1. De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in het gehuurde vakantiehuis volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade niet aan hen kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst het vakantiehuis en de inventaris goed te inspecteren op gebreken en tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert, meldt u dit dan direct bij ons.
 2. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de toegangs- en hoofdwegen e.d. in de omgeving van het gehuurde vakantiehuis. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet.
 3. De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructies zoveel mogelijk op te volgen. Eventueel door huurder in dit verband gemaakte kosten zullen door ons tegen overlegging van uw gespecificeerde rekeningen aan huurder worden terugbetaald.
 4. Het is verboden illegaal te downloaden, te uploaden of te streamen. De huurder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het eigen internetgebruik en indien er boetes worden opgelegd worden deze aan de huurder doorberekend. De persoonsgegevens van huurder / overtreder worden op verzoek van autoriteiten kenbaar gemaakt. Alle door de verhuurder te maken kosten verband houdende met een dergelijke inbreuk zullen op de huurder worden verhaald.
 5. U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind(eren). Met name doelend op onder andere onze speeltoestellen. Wij stellen ons daar niet voor aansprakelijk.
 6. Mocht u een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.

 

Vertrek en eindschoonmaak

Het vakantiehuis dient op de volgende wijze te worden achtergelaten:
– Het huis veegschoon achterlaten.
– Alles afgewassen, afgedroogd en schoon weer in de kasten plaatsen.
– Gehuurd linnengoed / badhanddoeken beneden in de hal neerleggen.
– Afwasmachine en koelkast schoon en leeg achterlaten.
– Geen etenswaren in de kasten achterlaten.
– Tuinkussens (indien aanwezig) graag binnen leggen.
– De vuilnisbakken legen en daarbij zorgdragen voor afvalscheiding zoals aangegeven op de afvalcontainers..
– Eventueel verplaatste bedden weer terugzetten. Het huisje achterlaten zoals het stond bij aankomst.
– Eventueel breukwerk en / of schade melden bij de verhuurder. 

 

Toepasselijk recht

Op al deze voorwaarden en op bepalingen uit de huurovereenkomst / huisregels alsook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 

N.B.

Wijzigingen en drukfouten in data en tarieven zijn nadrukkelijk voorbehouden.